Materiály

Témy prípravy:

Čo musím vedieť!

1. Vyznanie viery: Verím v Boha

2. Základné modlitby cirkvi: Otče náš, Zdravas a Sláva

3. Kto som z pohľadu Boha? Chcený Bohom skôr ako bol svet, stvorený na Boží obraz, človek možností, ktorý sa môže stať múdrym, spravodlivým, miernym a statočným, alebo hlúpym, nespravodlivým, nemiernym a zbabelým. Podľa toho, ako budem v živote voliť dobro a zlo.

4. Aké skutočnosti privádzajú ľudí k premýšľaniu o Bohu a večnom živote? A vysvetli. Smrť, nespravodlivosť, dokonalosť sveta a vesmíru, láska

5. Vymenuj 7 hlavných hriechov: pýcha, lakomstvo, smilstvo, obžerstvo, hnev, lenivosť, závisť

6. Vymenuj desať Božích prikázaní

7. Čo je cirkev?: Ozdravovňa, lekáreň. Ježiš tých, ktorí chcú byť uzdravení z hriechov dokiaľ príde v sláve privádza do cirkvi, ako samaritán toho ktorého ozbíjali zbojníci priviedol do hostinca a zveril ho hostinskému.

8. Aká je Cirkev? Jedna, svätá, katolícka. Slovo katolícka znamená to, že v cirkvi katolíckej možno nájsť všetko to čo majú aj iné cirkvi a zároveň aj to, čo iným chýba. Katolíckej cirkvi nechýba nič, čo možno nájsť v iných cirkvách, čo do podstaty učenia.

9. Čo je hriech? Je vedomé a dobrovoľné prestúpenie (nedodržanie) prikázaní (Božích i cirkevných, lebo Ježiš dal cirkvi zákonodarnú moc, čo zviažeš na zemi bude zviazané aj v nebi...)

10. Aký postoj zaujať voči hriechu? Priznať si ho, ľutovať a napraviť

11. Vymenuj 7 sviatostí: krst, birmovanie, eucharistia, spoveď, pomazanie chorých, manželstvo, kňazstvo

12. Čo je modlitba: rozhovor s Bohom

13. Aké spôsoby modlitieb poznáš? Spoločné, súkromné. Liturgické, neliturgické. Ďakovanie, prosba, chvála, odprosenie

14. Čo je Biblia? Kniha kníh, Božie slovo cez ktoré sa Boh prihovára ľudstvu v opisoch dejín, múdrosti a prorockých videní

15. Kto Bibliu napísal? Ľudia vedení Duchom Svätým. Biblia má asi 40 pisateľov a autorom je Boh.

16. Vymenuj aspoň 3 významné postavy Starého zákona a povedz ich životopis: Abrahám, Jozef, Mojžiš, Jozue, Eliáš, Dávid ...

17. Vymenuj aspoň tri zázraky, ktoré urobil Ježiš a popíš, Čo robil Ježiš a čo tí uzdravení: Uzdravenie slepého pri Jerichu, Vzkriesenie Jairovej dcéry, nasýtenie zástupov piatimi chlebmi, premenenie vody na víno, utíšenie búrky na mori.

18. Povedz 6 hlavných právd našej viery: Boh je len jeden, v Bohu sú tri Božské osoby:Otec, Syn a Duch Svätý, Syn Boží sa stal človekom, aby nás vykúpil, Boh je spravodlivý sudca, ktorý dobrých odmeňuje a zlých trestá, duša človeka je nesmrteľná a milosť Božia je pre spásu (pre nebo) potrebná.

19. Povedz, čo je sviatosť birmovania. Je rozhojnením milostí krstu. Človek vďaka birmovke má schopnosti nielen poznať a vlastniť božie dary, ale ich aj dávať druhým svojimi slovami, príkladom a vôľou.

20. Ako sa volá náš diecézny biskup a pápež? Tomáš a pápež je František

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. KTO SOM? - September 2015

     Toto stretnutie nám malo pomôcť pochopiť KTO SOM a tak vedieť dať jasnú odpoveď tým, čo nás nepoznajú. Samozrejme nešlo o to naučiť sa povedať či som chlapec, alebo dievča, či som starý, alebo mladý, či som múdry, alebo hlúpy. To vie zhodnotiť asi každý. Nám išlo o to pochopiť a pripomenúť si, kto som vo svojej podstate. 

    Začali sme ale pripomienkou, čo si o nás myslí svet. Že často sme pre svet len kusy, ktoré ak sa mu nehodia odhodí, sme často len čísla, vďaka ktorým inštitúcie dostanú príspevky od štátu, ba pre niekoho sme len otroci, či "handry" s ktorými si môže robiť čo sa mu chce. Jednoducho, často sa stretáme s tým, že pre druhých, či inštitúcie sme potrební len vtedy, keď z nás niečo majú, teda len kus prírody, vylepšené zvieratá, či zlí ľudia po mnohých stránkach ohrozujúci tých dokonalých. 

    Nemohli sme si, ale nepovedať aj o tom ako seba vidíme my. Že na rozdiel od iných, ktorí nás vidia dosť kriticky a až nezdravo nás podceňujú, my sa vidíme zas veľakrát, aj keď to nepovieme priamo v tom najlepšom svetle. Druhý vidí našu neposlušnosť, my v neposlušnosti vidíme len prejav slobody a čo je na prejave slobody zlé? Jednoducho povedané Tak ako nás druhí vidia kriticky, tak my seba vidíme zas nekriticky. Preto je dôležité nájsť pravdu. 

    A tak sme si poukázali na potrebu pozerať na seba kresťansky, teda tak ako nás vidí Boh, veď to je najbližšie k objektívnej pravde o nás. Len Boh najlepšie vie KTO SOM. Jeden z citátov z Písma hovoril, že sme ľudia, ktorých Boh chcel ešte pred tým ako stvoril svet, ďalší citát hovoril o duši, tele a duchu, teda že máme nielen telo a myseľ ale aj ducha. Že Boh nás stvoril na svoj obraz, teda máme rozum a vôľu. Záver celého stretnutia bol o tom, že správne odpovedať na otázku KTO SOM, sa dá len vďaka Božiemu slovu. 

    Teda Kto som? Som človek, nie kus prírody, či vylepšené zviera, ale nie som ani Boh, ako si to niektorí myslia o sebe. Som človek. Ale tu to nekončí, vďaka Bohu a jeho zjaveniu viem, že som človek Bohom chcený, ešte skôr ako stvoril svet a zásluha rodičov je len v tom, že to Bohu neprekazili, že som človek, ktorý má nielen telo a myseľ, ale aj dušu, ktorý má rozum a slobodnú vôľu, teda som človek možností. A viac ako to, či som dobrý alebo zlý, treba v sebe vidieť možnosti a tie využívať. Možnosti plynúce z toho kto som vo svojej podstate, že som človek chcený a obdarený darmi, ktoré ak využijem naplno, stanem sa človekom aký mám byť. 

    A o tom či sa mi to darí, alebo nie hovoria trvalé vlastnosti: spravodlivosť, statočnosť, miernosť a múdrosť. Som človek možností a ak ich aj využijem, samozrejme s Božou pomocou, môžem byť aj človek dobrý, čo znamená múdry, spravodlivý, mierny a statočný. (administrátor farnosti)

Treba vedieť naspamäť:

KTO SOM?: Som človek, Bohom chcený a obdarený. Obdarený telom, mysľou a dušou, rozumom a slobodnou vôľou, teda človek možností, ktoré ak využijem stanem sa človekom naplno, taký aký mám byť, teda múdry, spravodlivý, mierny a statočný. 

ŠTYRI KARDINÁLNE(ZÁKLADNÉ) ČNOSTI: MÚDROSŤ, SPRAVODLIVOSŤ, STATOČNOSŤ A MIERNOSŤ

2. VIERA - Október 2015

Na tomto stretnutí sme si mali uvedomiť potrebu viery v živote a to viery nie hocijakej, ale pravej najdôverihodnejšej, teda tej, ktorá nás najviac vedie k objektívnej pravde. Poukázali sme si na dôvody, ktoré pre svoje presvedčenie majú veriaci, ktoré neveriaci. Poučení Blaisem Pascalom sme si uvedomili, že Boha nemožno dokazovať, Boha možno len cítiť vo svojom srdci. Na základe tejto rady sme začali uvažovať nad tým ako viera začína, že začína tým, keď človek Boha pocíti. V ktorých životných situáciach sa to môže stať? Je to vtedy keď človek zažije pravú lásku, nie chlipnosť a smilstvo, ale lásku, ktorá je obetavá aj keď niekedy nasmerovaná na nevďačný, či nepravý objekt, ale predsa pravá, taká láska dáva človeku túžbu po večnosti, tušenie niečoho silného mimo nás, inou situáciou je zas uvedomenie si dokonalosti sveta a vesmíru, inou utrpenie nevinných a inou zas smrť a skúsenosť smrti. To sú situácie, kedy nemožno nepocítiť prítomnosť niečoho vyššieho od nás. Samozrejme cítiť niečo nie je ešte viera a tak od citu poďme k rozumu, premýšľaniu a najlepšie systematickému, ako to je s tým niečím, čo cítime, s tým nad nami? cesta k premýšľaniu je ale ťažká, človek najskôr musí prekonať múr prekážok, pýchu, strach z výsmechu, zlých učiteľov a iné, až potom môže začať intenzívne uvažovať o Bohu a veciach večnosti. Tu je ale ďalší problém, veď máme toľko náboženstiev, ktoré z nich premýšľa o Bohu najpravdivejšie? Prirodzené náboženstvá sme vylúčili, tie sa spoliehajú len na ľudský rozum, zjavené sú dôverihodnejšie, lebo nielenže rátajú s ľudským rozumom, ale počítajú aj so zásahom Boha s jeho zjavením a to je dôverihodnejšie. Ale zase, ktoré je zjavené náboženstvo. Religionistika uvádza tri, ale ako to? Vari sa Boh zjavuje každú chvíľu a inak? Asi nie a tak sme sa snažili pochopiť, že zjavené náboženstvo je len jedno to najstaršie Judaizmus a kresťanstvo je jeho naplnením v Ježišovi očakávanom mesiášovi. Samozrejme Ježišovo mesiášstvo je spochybňované, ako je to teda? Ježiš je mesiáš, svedčia o tom predpovede prorokov, jeho zmŕtvychvstanie, prenasledovanie kresťanstva a hlavne obrovská moc, ktorá je v kresťanstve prejavovaná až hmatateľne na rozdiel od iných náboženstiev, ktoré slúžia viac diablovi  ako Bohu. Len si zoberme eucharistické zázraky, obraz v Guadalupe, Turínske plátno, Šatku z Manopela, zázraky na miestach zjavení, samotné zjavenia Panny Márie, to sú veci, ktoré ani vedci z NASA nevedia vysvetliť a všetko to poukazuje na jedno, Ježiš má moc, kresťanstvo je vďaka Ježišovmu učeniu najbližšie plnej pravde. Tak sa tešme, že máme vieru, len nezabudnime jej vrcholom nie je kresťanstvo, jej vrcholom je život s Ježišom, vzťah, priateľstvo s ním, len takáto viera fuguje, len v takejto viere je sila prekračujúca všetku moc a chápanie sveta, iná viera moc nefunguje :) (administrátor farnosti)

Treba vedieť naspamäť: Apoštolské vyznanie viery: Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mrtvych. Verím v Ducha svätého, v svätú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.

3. BOH, JEŽIŠ - December 2015

Na ďalšom stretnutí sme sa snažili pochopiť pravý obraz o Bohu. Mnohí povedia, že je jedno v akého Boha veríme, a ako ho nazývame. My sme prišli nato, že to tak nie je, predstavy o Bohu sú od stvorenia sveta skreslované diablom. Už v raji diabol Eve hovorí, vari vám boh zakázal jesť zo všetkých stromov záhrady? A tak je to aj dnes diabol človeku, ktorý nepozná dobre Boha podsúva falošné predstavy. Jediný pravý obraz o Bohu nám dáva Ježiš. Napr. Alah je boh s vlastnostami, ktoré Boh Ježiša Krista nemá, podobá sa len v nejakých črtách, to nie je ten istý Boh. A tak je to aj s bohmi iných náboženstiev. Každý je iný, má iné priority, iné vlastnosti a pod. Ak nechceme byť teda klamaní musíme mať jasný pohľad na Boha, ako ho mal Ježiš. Hovorili sme si o falošných predstavách, ktorým ľudia každej doby podliehajú, že Boh je staromódny, že sa nestará, že je len tvorca a nič viac, že je policajt striehnuci na naše chyby, či sudca túžiaci nás odsúdiť. Ale je Boh taký? Boh Ježiša je iný, stará sa o človeka, nemanipuluje, je moderný a aktuálny, že chce zachraňovať nie ničiť a podobne. Všetky pravé vlastnosti sme samozrejme podopreli citátmy z Biblie, zo zjavenia Boha v SZ a NZ. Len jednorodený Boží syn plný milosti a pravdy priniesol o Bohu zvesť, nik iný nevie ako Boh vyzerá a aký je. Kto to tvrdí mimo Ježiša, je klamár. (administrátor farnosti)

Treba vedieť naspamäť: Aspoň tri vlastnosti Boha, kto je Ježiš a čo ohlasoval: Boh je milujúci Otec, všemohúci a milosrdný, Ježiš je Boží syn pravý Boh a pravý človek, ktorý sa narodil z Panny Márie, trpel a zomrel, vstal z mŕtvych, aby sme mohli byť zachránení pred peklom. Ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.

4. DESATORO - Január 2016

Tak a máme za sebou ďalšiu tému, ktorou bolo desatoro. Potom ako sme si povedali o tom kto sme, s čím sa treba vysporiadávať a aké možnosti mladosť prináša, hovorili sme o viere, veď sme veriaci. Tu sme pochopili ako sa dostať k viere ponúkajúcej najobjektívnejšiu pravdu o Bohu, v téme Boh a Ježiš sme si zas pripomenuli klamstvá sveta a diabla, snažiace sa odradiť ľudí od pravého Boha a poukázali sme na potrebu poznať Boha ako nám ho zjavil Ježiš, nie ako nám ho spotvoruje svet a diabol. No a dnes sme si povedali vďaka desatoru ako je to s pravidlami vo vzťahu k Bohu a následne vo vzťahu k ľuďom. Teda spoznaj seba, pravú vieru, Boha a pravidlá, potom môže prísť budovanie vzťahu. V desatore sme hovorili okrem historického exkurzu hlavne o jednotlivých prikázaniach poukazujúc na veci a chyby, ktorých sa ľudia najčastejšie dopúšťajú. V prvom prikázaní je to najmä viera v okultizmus, mágiu, čarodejníctvo a rôzne liečitelstvá, a pritom by sme mali veriť len Bohu, pochopili sme, alebo teda mali sme pochopiť, že Boh na prvom mieste je záruka nášho šťastia, mať pri sebe toho najmocnejšieho je záchrana, lebo bez Boha nás môže zničiť každý komu sa zachce a zvlášť diabol. No a s Bohom aj mágia a okultizmus sú bezmocné. Ak chceme byť chránení, jedine s Bohom sa to dá. V druhom prikázaní sme poukázali nato v akých situáciach ľudia urážlivo vyslovujú Božie meno a mená svätých, je to hnev, populizmus a služba satanovi. Pozor nato, nejde o slová ide o urážku lásky, alebo je jedno ako vyslovujete meno toho koho máte radi? Asi nie! No a v treťom prikázaní, poslednom, ktoré usmerňuje náš vzťah k Bohu sme si pripomenuli chabé dôvody prečo ľudia nesvätia nedeľu a nechodia do kostola. Prvé miesto je určite lenivosť, maskovaná varením, upratovaním, potrebou učiť sa, športovať, či inak premárniť čas určený pre Boha. Tiež sme mali pochopiť, že sv. omša nie je len modlitba je to predovšetkým eucharistia, prijímanie Kristovho tela a to sa nedá ani v prírode ani nikde inde, len na sv. omši a vďaka sv. omši. Bez sv. omše nie sme kresťania ako treba. Štvrtým prikázaním začali pravidlá usmerňujúce náš vzťah k ľuďom, počnúc rodičmi, Hovorili sme, že úcta k rodičom je o pomoci, zdielaní a starostlivosti v čase bezvládnosti, no nie o slepej poslušnosti, ba dokonca muž opustí otca i matku a pripúta sa k svojej manželke. Teda úcta k rodičom nevylučuje ani potrebu niekedy rodičov odsunúť na správne miesto. V príkaze nezabiješ sme spomenuli snahu sveta a neveriacich ľudí legalizovať vraždy v podobe potratov, eutanázie, sterilizácie, samovraždy, trestu smrti a ničenia prírody. Pri šestke sme upozornili na potrebu sexuality v živote človeka, no na potrebu ktorú treba usmerňovať rozumne. A teda prijať s pokorou zásadu, že sexualita je súčasťou nášho života, no zároveň sa naplno z nej môžeme tešiť až v manželstve, ak máme to šťastie nájsť osobu opačného pohlavia ochotnú s nami do toho manželstva na celý život vstúpiť. Je to v rámci snahy ochrániť vyššie hodnoty. Tými vyššími hodnatami je predovšetkým vzťah k Bohu ,zdravie, vernosť, obetavosť, ochota zriekať sa z lásky k tomu druhému a podobne. Siedme prikázanie je jasné, čo mi nepatrí nesmiem si nechať či privlastniť v opačnom prípade pácham ťažký hriech a pokiaľ to nenapravím, alebo sa nesnažím napraviť, nemôžem mať odpustené ani sviatostne. ôsme prikázanie je o slove, klamstve a podobnom zneucťovaní cti a osoby, deviate o úcte k manželstvu druhých a desiate o snahe nezávidieť a chrániť sa žiarlivosti. Napriek tomu, že teoreticky sú to pochopiteľné pravidlá vieme o svojich zlyhaniach. A tu sme si pripomenuli že pre neznalost, alebo hlupost síce robíme chyby, ale všetko má riesenie, ak clovek vyuzíva prostriedky uzdravenia Bohom nám dané a to sú ľútosť hneď v tej chvíli a ľútosť vo sv. spovedi, vďaka nej nám Boh uzdravuje a opravuje, čo bolo choré a pokazené :) Nie je teda tragédiou spraviť chybu, tragédiou je si tú chybu nechať pre seba a neriešiť ju. (administrátor farnosti)

Treba vedieť naspamäť: Desatoro: 1. Ja som Pán tvoj Boh nebudeš mať iných Bohov okrem mňa, aby si sa im klaňal, 2. Nevezmeš meno Božie nadarmo, 3. Pamätaj, že máš svätiť sviatočný deň, 4. Cti svojho otca i matku, 5. Nezabiješ, 6. Nezosmilníš, 7. Nepokradneš, 8. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu, 9. Nepožiadaš manželku blížneho svojho, 10. Nepožiadaš majetok svojho blížneho, ani nič, čo je jeho.

5. SV.PÍSMO - Február 2016

Je za nami ďalšia téma, ba vlastne vrcholná téma, vrchol a zdroj všetkého povinného poznania o Bohu a jeho pláne s nami ľuďmi, téma Sv. Písmo. Povedali sme si niekoľko základných informácii o význame tejto knihy, nielen pre kresťanov a židov. Hovorili sme o jej význame aj z pohľadu neveriacich, ktorí aj keď Sv. Písmo neuznávajú ba sa z neho smejú predsa len často citujú jeho texty, aj keď len s úmyslom ho spochybniť. No aj to svedčí o jeho dôležitosti, veď  predsa čo nie je dôležité, k tomu sa nikto nevyjadruje:), Hovorili sme o autoroch, tejto knihy jej základnom obsahu a samozrejme o jej rozdelení na knihy, kapitoly a verše. Snažili sme sa o uvedomenie si toho, že ide naozaj o živé Božie slovo, že Boh k nám prehovára vo sv. Písme. Hovorili sme o troch zdrojoch, prameňoch, z ktorých inšpirovaní Božím Duchom čerpali autori Sv. Písma. V prvom rade história, konkrétny život, konkrétnych ľudí a Boží zásah, vpád do dejín. Ďalším, ľudská múdrosť, skúsenosť a do tretice proroctvá, mistika a zjavenia. Hlavným cieľom, teda malo byť prekonať analfabetizmus, v ktorom žijú mladí ľudia, keď mnohí nemajú ani základný prehľad o knihe kníh:) (administrátor farnosti)

Treba vedieť naspamäť: Z ktorých troch prameňov pod vedením Ducha čerpali autori Sv. Písma: história, múdrosť a zjavenie

6. MODLITBA - Marec 2016

Modlitba, téma zdanlivo veľmi jednoduchá, toto stretnutie bolo poznačené dosť chabou disciplínou, samozrejme táto téma nie je nepodstatná ani pre Zlého. O čo išlo? Začali sme reláciou Exit 316 od ČTV, kde sme cez svedectvá klipy a učenie mohli spoznať základný kresťanský pohľad na modlitbu. V prvom rade sme sa snažili uvedomiť si, že modlitba je rozhovor a ako taká by mala spĺňať určité znaky rozhovoru. a tie sú vedieť hovoriť, vedieť počúvať a hlavne mať spoločnú tému rozhovoru. ak niečo z toho chýba nejde o rozhovor, ale len o frašku a tak je ato aj pri modlitbe. Ak neviem počúvať Boha (nepoznám Písmo), ak neviem hovoriť a ak nemám s Bohom spoločnú tému (dobro), potom je to všetko iné len nie rozhovor s Bohom. tiež sme si hovorili o nielen nadprirodzenom význeme modlitby. To ano Boh pomáha, zasahuje stará sa o toho kto sa modlí aj o toho za koho sa modlí niekto, no je tu aj ten čisto ľudský rozmer, človek nikdy nie je sám, modlitba vedie k pozitívnemu mysleniu a celkovo k mysleniu na ľudí za ktorých sa modlíme. Modlitba aby bola funkčná musí byť hlavne pravideľná, teda stála nie len keď niečo potrebujem. Aby som sa nemusel báť aké sú podmienky modlitby milej Bohu hovorili sme, že nie je najdoležitejšie miesto a slová, najdôležitejšie je to, aby som vedel, že Boh ma vždy počuje a že je dobrý. Modlitba môže byť odprosujúca, prosebná, ďakovná, oslavná, dlhá i krátka, spontánna i naučená, spoločná i individuálna. V modlitbe preto musíme byť všestranný, nevyhybať sa nijakému druhu modlitby, pokiaľ máme príležitosť. Hlavným nepriateľom modlitby je naša lenivosť. 

Treba vedieť naspamäť: druhy modlitby: odprosujúca, prosebná, ďakovná, oslavná, modlitba chvály,dlhá, krátka, spoločná, individuálna, spontánna i naučená.

7. HRIECH - Apríl 2016

Téma hriechu je nezaujímavá pre ľudí dnešnej doby. Všetci majú dosť argumentov prečo sa hriechom nezaoberať, jedni povedia, že hriech si vymysleli farári, aby ovládali ľudí, iní, že hriech neexistuje, lebo čo sa hriechom nazýva je len nasledovanie prirodzenosti, teda, že napr. smilstvo, nenávisť je len dôsledok prirodzených pohnútok človeka, nasledovanie prírody. Sú aj takí, ktorí hovoria, že s hriechom nemajú problém, lebo len iní sú hriešnici. Preto nebolo ľahké hovoriť na túto tému, no to základné sme zvládli. Je obdobie pôstu a Veľkej noci, Ježišovho víťazstva nad diablom, smrťou a hriechom. Povedal som, že hriech predchádza diabol svojimi pokušeniami a nasleduje smrť svojou tajomnosťou a neodvratnosťou. A jedine Ježiš je víťaz. Spomínali sme to, odkial vieme, čo je hriechom, že to vieme zo skúsenosti ľudí a hlavne zo sv. Písma, spomínal som, že príčiny hriechu sú rôzne, no najmä krátka pamäť. Človek, ktorý zabudne na to kto je Boh a kto je človek robí hriechy, lebo chce byť Bohom, ďalšou príčinou je snaha zaujať a zaradiť sa za každú cenu, iným je neznalosť a zaujatosť. Spomenuli sme 7 hlavných hriechov, no a hlavne  hovorili sme, ako sa s hriechom vysporiadať. Možnosť je jediná, je to Ježiš nik iný nás hriechu nevie zbaviť. Teda jediná naša šanca je mať dobrý vzťah s Ježišom, teda vieru. No a to dávame najavo prijímaním Ježišovho tela a pravidelnou spoveďou. Kto toto nepochopí potom mu zostávajú len úbohé nahržky riešenia hriechov života. a)tvrdiť, že hriech nie je hriechom, b)zľahčovať a prikrášľovať hriech, c)zvalovať vinu na iných, alebo d)sa s hriechom trápiť celý život a zúfať si !!!

Treba vedieť: 7 hlavných hriechov: Pýcha, Lakomstvo, Smilstvo, Obžerstvo, Závisť, Hnev a Lenivosť

8. CIRKEV A PANNA MÁRIA - Máj 2016

V dnešnej téme, nám šlo o to pochopiť, ako sme na tom vo vzťahu k cirkvi a ako chápeme úlohu Márie vo svojom živote. V prvom rade bolo treba pochopiť, že nemožno pozerať na cirkev, len ako na skupinu starých ľudí, alebo len ako na spoločenstvo kňazov a biskupov, alebo len spoločenstvo mladých, či iných podskupín. Áno všetci títo do cirkvi patria, ale cirkev je viac, ako len jednotlivé tieto skupiny, cirkev zahŕňa všetkých. Tiež nie je dobré pozerať jednostranne na cirkev z pohľadu pochybení jednotlivcov. Odsúdiť cirkev preto, že niektorí biskupi a kňazi kolaborovali s nacistami, alebo zlyhali v morálnej oblasti, nebolo by to zodpovedné. Poukázali sme si  pre správne pochopenie cirkvi na obraz rodiny, uvedomiac si, že aj v rodine sme všeliakí, v každej rodine máme aj dobrých aj zlých aj veriacich aj menej veriacich, aj slobodných aj ženatých, aj rozvedených, ale nech to je akokoľvek azda zatracujeme pre kohokoľvek rodinu? dokážeme odvrhnúť rodinu a poprieť jej význam len preto, že sú v nej aj ľudia, s ktorými nesúhlasíme? asi nie, rodina je niečo iné ako jednotlivci a tak aj cirkev. predsa kvôli jednotlivcom neodsúdime celú rodinu Božiu. A to práve cirkev je, Božia rodina, tajomné Kristovo telo, spoločenstvo veriacich. Ďalej bolo treba poukázať na existenciu mnohých cirkví a cirkevných spoločenstiev aj u nás na Slovensku a vysvetliť si prečo a ktorá cirkev je najpôvodnejšia, najúčinnejšia a najbližšia pre každého. Pozreli sme do histórie a na vznik jednotlivých cirkví a prišli sme nato, že najpôvodnejšie, teda skutočne apoštolské sú len katolícke cirkvi, ďalšia pomôcka pri rozlišovaní je prijatie Márie, čím menej niektorá cirkev počíta s matkou Ježiša podľa jeho vôle z kríža, tým je menej dôveryhodná, potom je tu inštitút Petra, kto neprijíma úrad Petra, zdá sa že nežije tak dôkladne vôľu Ježiša, ako ju chápalo prvé spoločenstvo veriacich. Podľa slov v Písme: Na tejto skale postavím svoju cirkev. no a nie v poslednom rade samotné slovo katolícka. vo svete je predmetom posmechu, ale pre nás je jasným poslaním byť pre všetkých, dať šancu všetkým, neuzatvárať sa pred nikým, to znamená katolíckosť. A prečo teda cirkev? V prvom rade ide o  prirodzený význam, každý potrebuje spoločenstvo aj my veriaci, ľahšie sa žije viera v spoločenstve, obraz ohňa nám to trochu môže priblížiť. Je tu ale aj nadprirodzený význam a to, že v cirkvi máme poklad milosti a poklad pravdy. teda, že ak patríme do cirkvi máme účasť na milosti, ktorú by sme si sami nikdy nevedeli získať a vyprosiť a tak aj s pravdou vedomé členstvo v cirkvi, je zárukou toho,že máme možnosť svoje názory korigovať podľa overených a objektívnych právd Ježiša Krista, ktoré cirkev hlása netendenčne. A čo Mária? Bola od začiatku súčasťou spoločenstva Ježšovej rodiny, preto by mala byť súčasťou aj našej rodiny a cirkvi. A ako to vyjadriť navonok? najjednoduchšie tak, že nepodceňujeme význam ruženca, aspoň desiatok denne, je istotou, že kráčame životom s Máriou, za Ježišom.

Treba vedieť: pomodliť sa desiatok ruženca a poznať aspoň jedno tajomstvo slávnostného, jedno bolestného, jedno radostného a jedno tajomstvo ruženca svetla: Verím v Boha, Otče náš, 10x zdravas, sláva Otcu, O ježišu odpusť nám naše hriechy zachráň nás od pekelného ohňa a priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo. Tajomstvá: najdi si v modlitebnej knižke :)

9. SVIATOSTI A DUCH SVATÝ - Jún 2016

 

V dnešnom poslednom stretnutí sme si povedali o moci sviatostí a o moci Ducha Svätého. Najzákladnejšie info o sviatostiach , je to že ide o viditeľné znaky neviditeľnej Božej milosti a to v každej oblasti života, zdravie, spása, rodina, moc, odpustenie, viera... Niektoré zo siedmych sviatostí zaviedol sám Ježiš: Krst - chodte a krstite..., kňazstvo - jasné odovzdanie určitej moci len vyvoleným, spoveď - komu odpustíte bude odpustené...., eucharistia - ... toto robte na moju pamiatku...., zvyšné zaviedla prvotná cirkev podľa vzoru Ježiša na základe potreby: manželstvo, birmovka a pomazanie chorých. Každá sviatosť a teda jej vyslúženie a prijatie musí rešpektovať matériu a formu. samozrejme k jednotlivým sviatostiam sme si povedali veci ešte konkrétnejšie. O Duchu Svätom sme, si pripomenuli, že je Boh, tretia Božská osoba, symboly s ním spájané a samozrejme 6 hriechov, ktoré nazývame aj hriechy proti Duchu Svätému. Nech nás všetkých vedie, aby sme dosiahli šťastie už tu na zemi a nezahynuli vo svojich hriechoch :)

Treba vedieť: sedem sviatostí - vyčítaj z textu vyššie :)

 

10. PRESKÚŠANIE Z OTÁZOK

11. NÁCVIKY PRED BIRMOVKOU A SPOVEĎ 

12. BIRMOVKA

 

 

Otázky na doplnenie učiva:

Pomôcka v príprave na sviatosť birmovania:

 1.      Kto je Boh?

Boh je náš Otec a Pán. Stvoriteľ neba i zeme. /Gn 1, 1/

2.      Koľko bohov existuje?

Boh je len jeden. /Mk 12, 29/

3.      Koľko osôb je v jednom Bohu?

V jednom Bohu sú 3 Božské osoby: Otec, Syna, Duch Svätý = jedným menom ich voláme Najsvätejšia Trojica. /2Kor 13, 13/

4.      Môžeme vedieť niečo o Bohu, keď je neviditeľný?

Bohu môžeme vedieť aj keď je neviditeľný, tak že sa nám zjavuje z krás prírody, láske dobrých ľudí a najviac vo sv. Písme a cez pôsobenie v našich životoch a vo svete. /Ex 3, 8/, KKC341/

5.      Má Boh telo ako my?

Boh nemá telo, On je čistý duch a je všadeprítomný. /2Kor 2, 17/

6.      Vie Boh všetko, je Bohu niečo nemožné?

Boh vie všetko, vie čo bolo, je a bude. Pozná naše myšlienky a túžby. Bohu nič nie je nemožné. /Lk 2, 37/

7.      Miluje Boh všetkých ľudí?

Boh miluje všetkých ľudí bez rozdielu, pretože sám je Láska. /1Jn 4, 8/

8.      Miluje ma Boh stále, aj keď som zlý a hreším?

Pretože Boh je môj otec, miluje ma takého aký som aj s mojimi nedostatkami a neprestane ma milovať aj keď zhreším. /Dt 4, 31/

9.      Prečo neprežívam neustále Božiu lásku?

Božiu lásku neprežívam neustále preto, lebo ma od Boha oddeľuje hriech a neplnenie Božej vôle. /Gen3/

10. Musím vždy cítiť, že Ťa Boh miluje?

Nemusím vždy cítiť, ale musím veriť, že Boh je láska a vždy mi chce len to najlepšie. /Ž34, 11/

Hriech

11. Aký svet stvoril Boh? Čo narušilo Boží poriadok vo svete?

Boh stvoril všetko tvorstvo dokonalé a krásne /1Tim 4, 4/. Avšak dokonalosť a harmóniu stvorení narušilo pôsobenie padlých anjelov a hriech ľudí /KKC 391, KKC 413/

12. Čo je hriech?

Hriech je neposlušnosť voči Bohu, /Rim 5, 19/urážka Boha a odmietnutie Jeho lásky. /1Jn 3, 8/ Znamená tiež odlúčenie od Boha, ktorý je život, je teda vstup do smrti. /KKC 414/

13. V čom spočíva hriech prvých rodičov?

Hriech prvých rodičov spočíva v neposlušnosti a pýche. Neposlúchli Boha a chceli byť ako On. /Gn 3, 1-13, KKC 397, 398/

14. Ako voláme hriech Adama a Evy?

Hriech Adama a Evy voláme dedičným alebo prvotným hriechom /Rim 5, 19/

15. Čo je to dedičný /prvotný/ hriech?

Dedičný hriech je hriech, s ktorým sa narodíme všetci. Je to strata spoločenstva s Bohom a prvotnej svätosti a spravodlivosti. /KKC 404/

16. Aké sú dôsledky prvotného hriechu?

Prvotný hriech zbavil všetkých ľudí milosti. Preto podliehame nevedomosti, utrpeniu, smrti a sme náchylní na zlo a hriech. /Gn 3, KKC 405

17. Akým spôsobom sa pácha hriech?

Hriech sa pácha myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého /Mt 15, 18/

18. Aký je to ťažký hriech?

Ťažký hriech je čin vykonaný vedome a dobrovoľne a vo vážnej veci. To znamená zvoliť si vec, ktorá je vážnym previnením voči Božiemu zákonu. Taký hriech ničí v nás lásku a vieru, bez ktorej nie je možná večná blaženosť. /KKC 1854-1861/

19. Aké je východisko z ťažkého hriechu?

Východisko z ťažkého hriechu je hriech pred Bohom zo srdca oľutovať, vyznať vo sv. spovedi a robiť z neho pokánie. Boh ma vtedy z ťažkého hriechu očistí.

20. Aký je to ľahký hriech?

Ľahký hriech je čin, pri ktorom chýba buď: dobrovoľnosť alebo plné vedomie, alebo je to len malá vec.

21. Aké je východisko z ľahkého hriechu?

Boh ma očistí do ľahkého hriechu vtedy, keď úprimne ľutuje svoje previnenie a to kedykoľvek počas dňa.

22. Ktoré sú hlavné hriechy?

Medzi hlavné hriechy patrí: pýcha, lakomstvo, smilstvo, obžerstvo, závisť, hnev, lenivosť. /Mk 7, 20; Gal 5, 19-21/

23. Je zatratený človek, ktorý spácha ťažký hriech?

Človek, ktorý neoľutuje a zomrie, tak áno. Ak oľutuje svoje hriechy, vyzná sa z nich a snaží sa od nich odvrátiť, tak je zachránený.

24. Existuje neodpustiteľný hriech?

Jediný hriech, ktorý nemôže byť odpustený, je ten, ktorý si nechceme priznať. Je potrebné vyznať, že sme hriešnici a že nie sme takí dobrí, ako navonok predstierame /Mt 9, 12/

25. Čo je pokánie?

Pokánie je to zmena zmýšľania. Deje sa to vždy, keď stojím pred Bohom a zo srdca úprimne ľutujem svoj hriech a prosím Boha o zmilovanie. Ovocím pokánia je rozhodnutie zanechať hriech a vyhýbať sa každej príležitosti k hriechu. /KKC 1423, 1431/

26. Aké východisko dal Boh ľuďom, aby neboli zatratení pre svoje hriechy?

Pán Boh sa zmiloval nad ľuďmi tak, že nám prisľúbil a poslal Vykupiteľa Ježiša Krista, ktorý zaplatil vlastnou krvou za naše hriechy. /Jn 3, 16, KKC 1433/

Ježiš Kristus

27. Kto je Ježiš Kristus?

Ježiš je Spasiteľ ľudí (1Tim1,10). On jediný je schopný zbaviť nás i svet od hriechu, zvíťaziť nad satanom a odstrániť všetky následky hriechu. (1Kor15,57); Ježiš Kristus je druhá Božská osoba Najsv. Trojice, je to Boží Syn, ktorý sa stal človekom.

28. Ako sa Boží Syn stal človekom?

Syn Boží sa stal človekom tak, že pôsobením Ducha Svätého sa narodil z Panny Márie v Betleheme za čias kráľa Herodesa. (KKC437; Mt1,18).

29. Koľko rokov trval Ježišov skrytý život?

Ježišov skrytý život trval 30 rokov, verejný 3 roky. (Lk3,23)

30. Ako dával Ježiš najavo, že je opravdivý Boh?

To, že Ježiš je opravdivý Boh dával najavo tým, že konal zázraky a napokon vstal z mŕtvych.

31. Ako zomrel Ježiš Kristus?

Ježiša farizeji falošne obžalovali u Poncia Piláta, ktorý ho dal ukrižovať. Na kríži dal svoj život za nás a naše hriechy. (Lk23,13-32)

32. Čo sa stalo po Jeho smrti?

Ježiša potom pochovali, ale On na tretí deň vstal z mŕtvych. Zmŕtvychvstaním Ježiš Kristus zvíťazil nad smrťou, Satanom, hriechom a utrpením. Tým nám dal život v hojnosti, aby sme už tu na zemi žili ako Božie deti podľa príkladu Ježiša Krista.

33. Ako dlho sa potom ešte zdržiaval na zemi?

Po svojom zmŕtvychvstaní zostal na zemi ešte 40 dní a potom vystúpil na nebesia k svojmu Otcovi – Bohu. (Sk1,3).

34. Čo sľúbil apoštolom, keď opúšťal zem?

Prisľúbil apoštolom a ostatným učeníkom, že im zošle Ducha Svätého, čo sa aj stalo po 10. dňoch. (KKC743).

35. Vysvetli čo je spása?

Spása je záchrana od večného zatratenia našej duše. Ježiš Kristus nám daroval hojný život na zemi a večný život v Božom kráľovstve. (Jn10,10; Mk16,16)

36. Aký je rozdiel medzi vykúpením a spásou?

Vykúpený je každý človek, lebo Ježiš Kristus zomrel a zaplatil za hriechy každého človeka. Spasený je však ten, kto prijme vieru v Ježiša Krista, ktorý za nás zomrel a vstal z mŕtvych a v pokání zanechá svoj starý hriešny život. (Rim10,9)

37. Čo znamená slovo kresťan?

Slovo kresťan znamená: Patriaci Kristovi ( s Kristom spojený a z neho žijúci)

Viera

38. Kto je kresťan?

Kresťan je človek, ktorý uveril v Ježiša Krista a žije podľa jeho učenia. (Sk11,26)

39. Čo je to viera?

Viera je dar od Boha a je k spáse nevyhnutná. Je základom toho, čo dúfame a dôkazom toho, čo nevidíme. (Hebr11,1) Skrze vieru Kristus prebýva v našom srdci. (Ef3,17) Viera je dôvera v Boha.

40. Kde je zahrnuté učenie viery?

Učenie viery je zahrnuté vo vyznaní viery Verím v Boha.

41. Ako môže kresťan žiť svoju vieru a ako ju môže prehlbovať?

Kresťan svoju vieru prehlbuje ako si buduje vzťah s Bohom (číta Sv. Písmo, modlí sa) žije podľa Božích prikázaní v spoločenstve Cirkvi.

42. Ktoré sú základné pravdy, ktoré má kresťan veriť?

Boh je len jeden. V Bohu sú tri Božské osoby: Otec, Syn a Duch Svätý. Syn Boží sa stal človekom, aby nás vykúpil. Boh je spravodlivý sudca, ktorý dobrých odmeňuje a zlých tresce. Duša človeka je nesmrteľná. Milosť Božia je na spásu potrebná.

43. Ako sa v tvojom živote prejavuje to, že veríš v Boha?

Duch Svätý

45. Kto je Duch Svätý?

Duch Svätý je tretia Božská Osoba Najsv. Trojice. Je rovnocennou osobou s nebeským Otcom a Synom Ježišom Kristom.

46. Prečo Boh zoslal na zem svojho Svätého Ducha?

Aby dal Cirkvi život a aby naplnil veriacich učeníkov svojou mocou. (Jn14, 26;Sk1,8)

47. Ako sa Duch Svätý prejavil v živote apoštolov?

Duch Svätý utvrdil apoštolov vo viere, zapálil ich ohňom lásky, naplnil ich svojimi darmi, aby mohli hlásať evanjelium po celej zemi.

48. Čo je hlavnou činnosťou Ducha Svätého?

Hlavnou činnosťou Ducha Svätého je láska, t. j. vytváranie spoločenstva človeka s Bohom a človeka s človekom.

49. Aké sú dary Ducha Svätého?

Dary Ducha Svätého sú: múdrosť, rozum, rada, sila, poznanie, nábožnosť a bázeň Božia a mnohé ďalšie.

50. Príde Pán Ježiš ešte raz na našu zem?

Ježiš sa vráti na zem so všetkou slávou na konci sveta ako Sudca živých i mŕtvych, dobrých i bezbožných. (Mt24,3; Zjv1,7)

51. V akej etape Božieho plánu spásy sa nachádza súčasná Cirkev?

Cirkev očakáva druhý príchod Ježiša Krista na túto zem.(Zjv.19,7)

a, Ako očakávaš Ježišov druhý príchod Ty? (Tešíš sa naň, alebo sa bojíš, alebo ti to je jedno?)

b, Čo pre Teba znamená Ježišova výzva: „Bdejte – buďte pripravení“?

Cirkev

52. Čo je Cirkev?

Cirkev je spoločenstvo pokrstených, ktorí žijú podľa viery v Ježiša Krista, ktorý ju vedie ako Pán a Dobrý Pastier. (Sk20,28;Ef5,25)

53. Kto založil Cirkev?

Cirkev založil Ježiš Kristus. (Ef5,23)

54. Aké je poslanie Cirkvi?

Poslanie Cirkvi je totožné s poslaním Ježiša Krista: ohlasovať Evanjelium všetkým ľuďom, slávi liturgiu, vysluhuje sviatosti, spravuje ľud zákonmi, poskytuje službu lásky chudobným a chorým.

55. Aké sú vlastnosti Cirkvi:

jedna, svätá, apoštolská, katolícka

56. Kto sú členovia Cirkvi?

Členovia Cirkvi sú všetci svätí v nebi – oslávená Cirkev, duše v očistci – trpiaca Cirkev a veriaci na zemi – putujúca Cirkev.

57. Aké hlavné prikázanie dal Pán Ježiš svojej Cirkvi?

Ježiš dal svojej Cirkvi prikázanie lásky: milovať Boha a blížneho.

58. Kto tvorí hierarchiu Cirkvi?

Hlavou Cirkvi na zemi je pápež, biskupi, kňazi, rehoľníci a laici.

Sviatosti

59. Čo sú sviatosti?

Sviatosti sú prostriedky milosti ustanovené Pánom Ježišom. Cez ne nás Boh posilňuje a posväcuje, aby sme boli schopní žiť dobrý kresťanský život.

60. Vymenuj 7 sviatostí

Krst, birmovanie, Sviatosť Oltárna, sviatosť zmierenia, pomazanie chorých, posvätenie kňazstva, manželstvo.

61. Čo je krst?

Je to sviatosť duchovného znovuzrodenia. Človeku sa odpúšťa dedičný hriech, stáva sa Božím dieťaťom a tým aj dedičom Božieho kráľovstva, pripája sa k bratom a sestrám v Kristovej Cirkvi. Pokrstený dostáva nezmazateľnú pečať Ducha Svätého a napojenie sa do života s Kristom. (KKC1213, 1272)

62. Aké poslanie som dostal pri krste?

Pri krste som dostal poslanie kráľa, proroka a kňaza. (KKC1241)

63. V čom teda spočíva moja služba v Cirkvi?

Ako kráľ sa mám ujať pastierskej úlohy v Cirkvi, hoc i v malom spoločenstve, alebo v rodine. Ako prorok mám byť hlásateľom Božieho Slova a svedčiť o Živom Bohu a Jeho skutkoch. Ako kňaz mám prinášať Bohu obety duchovné i hmotné a prihovárať sa za potreby bratov a sestier.

64. Čo je birmovanie?

Birmovanie je sviatosť, v ktorej nám Duch Svätý udeľuje hojnosť svojich darov, pevnejšie nás spája s Kristom a posilňuje aby sme boli praví a odvážni kresťania.

65. Kto ustanovil Sviatosť birmovania?

Sviatosť birmovania ustanovil Ježiš Kristus, keď dal apoštolom Svätého Ducha.

66. Prečo z nás robí prijatá sviatosť birmovania dospelých kresťanov?

Birmovanie z nás robí dospelých kresťanov, pretože posilňuje našu vieru, rozvíja naše schopnosti aby sme slovom i životom vydávali svedectvo o Ježišovi Kristovi a tak aby sme boli aktívnymi členmi Cirkvi.(KKC1309)

67. Kto môže udeliť Sviatosť birmovania?

Vysluhovateľom Sviatosti birmovania je biskup, v osobitných prípadoch ju môže vysluhovať poverený kňaz. (KKC1312-1314)

68. Ako sa udeľuje Sviatosť birmovania?

Keď je birmovanec pripravený po duchovnej a vedomostnej stránke prijať túto sviatosť, biskup pomaže krizmou čelo pokrsteného, a vkladaním ruky so slovami: „prijmi znak daru Ducha Svätého!“ Birmovanec odpovedá: „Amen.“ Biskup: „Pokoj s tebou!“ Birmovanec: „I s duchom Tvojím.!“

69. Čo je krizma?

Krizma je olivový olej zmiešaný s balzamom, posvätený biskupom na Zelený štvrtok pri sv. omši (KKC1241 – 1242)

70. Čo je to sviatosť zmierenia?

Je to spoveď pri ktorej nám Pán Ježiš odpúšťa hriechy a zmieruje nás s Nebeským Otcom.

71. Ktoré časti obsahuje sviatosť zmierenia?

Pred spoveďou: modlitba k Duchu Svätému, spytovanie svedomia, rozhodnutie skoncovať s hriechom. Pri sv. spovedi: vyznanie hriechov, vyjadrenie ľútosti, vykonanie skutku kajúcnosti. (KKC1422-1498)

72. Čo je to dokonalá ľútosť?

Keď v prítomnosti Boha ľutujem úprimne svoje hriechy preto, že milujem Boha a je mi ľúto, že som Ho sklamal. Teda ľutujem len kvôli strachu z trestu, kvôli zlému pocitu, z vypočítavosti alebo potreby očistiť sa, lebo prišiel nejaký termín spovede – vtedy ide o nedokonalú ľútosť. (KKC1492)

73. Čo je to milosť posväcujúca?

Milosť posväcujúca je nadprirodzený Boží dar, ktorý posväcuje našu dušu – je to prítomnosť Ducha Svätého v človeku, vďaka čomu môžem žiť spoločenstvo s Bohom. (KKC824)

74. Čo je Eucharistia?

Sviatosť v ktorej je pod spôsobom chleba a vína skutočne prítomný náš Pán Ježiš Kristus. (KKC1328 – 1333)

75. Kedy ustanovil Ježiš Eucharistiu?

Ježiš ustanovil Eucharistiu pri Poslednej večeri, keď premenil chlieb na svoje telo a víno na svoju krv a dal ich prijímať apoštolom. A povedal: „Toto robte na moju pamiatku!“ (Lk22, 14-20)

76. Čo sa deje vo svätej omši?

Vo svätej omši sa sprítomňuje obeta Pána Ježiša na kríži a zároveň aj Jeho zmŕtvychvstanie – je to nekrvavá obeta. (KKC1368)

77. Prečo prijímam telo Pána Ježiša?

Telo Pána Ježiša prijímam preto, lebo Pán Ježiš povedal: „Kto nebude jesť telo Syna človeka, nebude v ňom život.“ Tiež dostávam milosti, ktoré obnovujú a posilňujú moje priateľstvo s Bohom. Dostávam silu premáhať pokušenia a vytrvať v dobrých rozhodnutiach, (KKC1416)

78. Ako pripravíme na sv. prijímanie?

Jednu hodinu pred sv. prijímaním nebudem nič jesť, piť ani žuť žuvačku, aktívne sa zapájame do slávenia sv. omše a pomodlíme sa modlitbu pred a po sv. prijímaní, najlepšie vlastnými slovami. (KKC1415)

79. Čo je pomazanie chorých?

Pomazanie chorých je sviatosť, ktorou Boh posilňuje starých a chorých ľudí. Môže nastať i cíteľná úľava v chorobe alebo aj uzdravenie. Počas choroby pomazanie môžu prijať aj mladí ľudia. (KKC1499)

80. Čo je to sviatosť kňazstva?

Sviatosť kňazstva je posvätenie muža za služobníka Pána Ježiša. Kňaz hlása Božie slovo a vysluhuje sviatosti. (KKC1592)

81. Čo je sviatosť manželstva?

Je to nerozlučiteľný zväzok muža a ženy. Touto sviatosťou Boh zjednocuje a posilňuje manželov, aby vo svete plnili poslanie kresťanských rodín a správne vychovávali svoje deti. (KKC1660)

Cesta do nového života

82. Končí sa život človeka smrťou?

Ľudský život sa nekončí telesnou smrťou, duša človeka je nesmrteľná. (KKC 1052)

83. Čo je očistec?

Očistec je predsieň neba, kde sa človek očisťuje, aby mohol čistý predstúpiť pred Božiu tvár. (KKC1472;1030-1031)

84. Z čoho sa človek potrebuje očisťovať v očistci?

V očistci sa človek očisťuje od dôsledkov hriechu, ktoré síce boli odpustené, ale hriechy nejakým spôsobom poškodili dušu. Napr.: naviazanosťou na stvorené veci, láska k Bohu z vypočítavosti, náklonnosť k hriechu.

85. Čo je nebo?

Nebo je blažený stav duše, v ktorom človek zažíva úplnú čistú lásku v prítomnosti živého, milujúceho Boha. Okrem toho, že tento život nikdy neskončí, neexistuje v ňom žiadne utrpenie, nespravodlivosť ani nič zlé. Je to cieľ a zmysel nášho života. (KKC1053)

86. Môžeme nebo zažívať už tu na zemi?

Večnú blaženosť môžeme poznávať a zažívať len časti; skrze lásku Boha a ľudí; skrze pôsobenie Boha v našom živote; najmä cez prostriedky Jeho milostí.

87. Kto sú anjeli?

Sú to čistí duchovia, ktorí majú rozum a slobodnú vôľu.(KKC330)

88. Načo Boh stvoril anjelov?

Aby oslavovali Boha, žili v spoločenstve s Ním a pomáhali ľuďom.

89. Čo je to Božia milosť?

Božia milosť je prítomnosť Boha v našej duši, kedy sme otvorení pre jeho dary a jeho pôsobenie v našom živote. (KKC1999-2003)

90. Dokedy je Božia milosť v našom živote?

Každý spáchaný a neoľutovaný hriech nás okráda o milosť Božiu, čím strácame spoločenstvo a vzťah s Bohom.

Sväté Písmo

91. Čo je Biblia?

Biblia je zbierka kníh napísaná ľuďmi, ktorým Boh vnukol skrze Svätého Ducha svoje slovo. (KKC105)

92. Ako sa delí Sv. Písmo?

Delí sa Starý a Nový zákon. (KKC81, 122)

93. Čo nám Boh zjavil v Starom zákone?

V Starom zákone nám Boh zjavil, ako viedol ľudstvo od stvorenia sveta až po narodenie Ježiša Krista.

94. Čo nám Boh zjavil v Novom zákone?

V Novom zákone nám Boh zjavil život Ježiša Krista, jeho učenie a život prvotnej Cirkvi.

95. Koľko máme evanjelistov a ako sa volajú?

Máme 4 evanjelistov: Matúš, Marek, Lukáš, Ján.

96. Čo je evanjelium?

Radostná zvesť o živote a učení Ježiša Krista. (KKC638;977;1427;2443)

97. Čo sú to apoštolské listy?

Sú to poučné listy, ktoré napísali apoštoli kresťanským cirkevným obciam. Najviac ich napísal sv. Pavol.

98. Čo opisujú Skutky apoštolov?

Skutky apoštolské opisujú život prvotnej Cirkvi. Napísali ich sv. Lukáš.

99. Kto je Panna Mária?

Je to Ježišova matka, naša nebeská Matka a Matka Cirkvi. Narodila sa bez poškvrny dedičného hriechu. (KKC437, 456,484-486,723-726)

Môj vzťah s Bohom

100.          Čo znamená modliť sa?

Modliť sa znamená rozprávať sa s Bohom. Skrze modlitbu môžem vzdať Bohu chválu a úctu, prejaviť svoju vďačnosť a prosiť Ho o dobro, ktoré potrebujem, alebo Ho môžem odprosovať za hriechy, ktoré som spáchal. (KKC2559)

101.          Prečo je potrebné modliť sa?

Modliť sa máme preto, lebo modlitba je najdostupnejší prostriedok pre získanie milostí a všetkého dobra od Boha, a najmä preto, lebo Boh každého človeka neustále volá k dôvernému stretnutiu s Ním. (KKC2744)

102.          Vypočuje Boh vždy naše modlitby?

Áno, Boh vždy počuje naše modlitby, ale odpovedá buď áno, nie, alebo počkaj, teda – buď vytrvalý. (KKC2738-41, 2616)

103.          Čo Ti prináša to, že si kresťan?

104.          Ako často chodíš na svätú spoveď?

105.          Ako často chodíš na sv. prijímanie?

106.          Modlievate sa spolu v rodine?

107.          Čo si sa dnes modlil?

108.          Ako často čítaš Sv. Písmo?

109.          Prečo chceš ísť k sviatosti birmovania?

110.          Čo by si potreboval od Ducha Svätého pre tvoj ďalší život?

111.          Ako často sa obraciaš na Ducha Svätého?

112.          Pomodli sa tieto modlitby: Otče náš, Zdravas Mária, Sláva Otcu, Anjel Pána, Pod tvoju ochranu, Vymenuj tajomstvá sv. ruženca, Vyznanie viery, Vymenuj 10 Božích prikázaní, 5 Cirkevných prikázaní.

113.          Ako sa volá náš diecézny biskup?

114.          Ako sa volá správca našej farnosti?

115.          Komu je zasvätený kostol v našej farnosti?

116.          Čo Ťa oslovilo z birmovných náuk?

117.          Kedy bývajú sv. omše v našom kostole?

118.          Aké a kedy bývajú pobožnosti v našom kostole?

119.          V akom čase si môžeme vybavovať potrebné záležitosti na našom farskom úrade?

120.          Kedy je v našej farnosti možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia?

Prikázania

121.          Ako znie prikázanie lásky?

Prikázanie lásky znie: Milovať budeš Pána svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou, celou svojou mysľou a blížneho ako seba samého.

122.          Čo je centrom prežívania nedele?

Centrom prežívania nedele je účasť na nedeľnej sv. omši.

123.          Prečo je nedeľa sviatočným dňom?

Kresťania slávia nedeľu ako sviatočný deň preto, lebo v nedeľu oslavujeme zmŕtvychvstanie Ježiša Krista a zoslanie Ducha Svätého.

124.          Čo zahŕňa štvrté prikázanie?

Štvrté prikázanie zahŕňa úctu a poslušnosť detí k rodičom, ale tiež aj povinnosti rodičov voči deťom.

125.          Prečo si máme vážiť život?

Každý ľudský život je darom od Boha.

126.          Ako nazývame nebezpečenstvo, ktoré ohrozuje dnešnú civilizáciu?

Dnešnú civilizáciu ohrozuje tzv. „kultúra smrti“ t. j. životné pohromy, násilie, zločiny, terorizmus, vojny, ohrozenia z biologických a genetických pokusov.

127.          Kto pácha hriech nečistoty?

Hriech nečistoty pácha ten, kto ničí dôstojnosť ľudskej lásky, hľadá len sexuálne uspokojenie alebo žije sexuálne mimo sviatostného manželstva. Dôstojnosť ľudskej lásky ničia hriechy voľnej sexuality ako sú pornografia, masturbácia, prostitúcia, znásilnenie a homosexualita.

128.          Čo zakazuje Boh v siedmom prikázaní?

Siahať na cudzí majetok, alebo po ňom hriešne túžiť.

129.          Stačí sa z hriechov krádeže iba vyspovedať?

Z hriechu krádeže sa nestačí iba vyspovedať, ukradnutú vec treba vrátiť.

130.          Možno Bohu pripisovať zodpovednosť za utrpenie vo svete?

Nie, pretože človek si utrpenie spôsobuje sám nerešpektovaním Božieho zákona.