Materiály

Témy prípravy:

Čo musí normálny birmovanec vedieť!

Isto tieto veci sa nevyžadujú od tých, ktorí majú diagnostikovanú akúkoľvek mentálnu poruchu, pre ktorú nie sú schopní si to zapamätať.

1. Vyznanie viery: Verím v Boha

2. Základné modlitby cirkvi: Otče náš, Zdravas a Sláva

3. Kto som? Moja identita. Som bytosť s mnohými danosťami prirodezenými aj nadprirodzenými. No hlavne som bytosť schopná žiť v spoločenstve s Bohom, som chcený Bohom skôr ako bol svet, stvorený na Boží obraz, človek možností, ktorý sa môže stať múdrym, spravodlivým, miernym a statočným, alebo hlúpym, nespravodlivým, nemiernym a zbabelým. Podľa toho, komu dovolím poradiť mi, či Bohu, alebo len ľuďom. 

4. Aké skutočnosti privádzajú ľudí k premýšľaniu o Bohu a večnom živote? A vysvetli. Smrť, nespravodlivosť, dokonalosť sveta a vesmíru, láska

5. Vymenuj 7 hlavných hriechov: pýcha, lakomstvo, smilstvo, obžerstvo, hnev, lenivosť, závisť

6. Vymenuj desať Božích prikázaní

7. Čo je cirkev?: Ozdravovňa, lekáreň. Ježiš tých, ktorí chcú byť uzdravení z hriechov dokiaľ príde v sláve privádza do cirkvi, ako samaritán toho ktorého ozbíjali zbojníci priviedol do hostinca a zveril ho hostinskému.

8. Aká je Cirkev? Jedna, svätá, katolícka. Slovo katolícka znamená to, že v cirkvi katolíckej možno nájsť všetko to čo majú aj iné cirkvi a zároveň aj to, čo iným chýba. Katolíckej cirkvi nechýba nič, čo možno nájsť v iných cirkvách, čo do podstaty učenia.

9. Čo je hriech? Je vedomé a dobrovoľné prestúpenie (nedodržanie) prikázaní (Božích i cirkevných, lebo Ježiš dal cirkvi zákonodarnú moc, čo zviažeš na zemi bude zviazané aj v nebi...)

10. Aký postoj zaujať voči hriechu? Priznať si ho, ľutovať a napraviť

11. Vymenuj 7 sviatostí: krst, birmovanie, eucharistia, spoveď, pomazanie chorých, manželstvo, kňazstvo

12. Čo je modlitba: rozhovor s Bohom. Vzorom každej modlitby je Otče náš ... Je vzorom v postojoch a obsahu. Postoj každej modlitby by mal byť postoj dieťaťa k otcovi a postoj človeka, ktorý stojí pred Bohom aj so svojimi bratmi a sestrami, teda nie len sám. No a v obsahu nikdy nesmie chýbať obdiv Boha a chvála, prosba, alebo žiadosť, poďakovanie a odprosenie.

13. Aké spôsoby modlitieb poznáš? Spoločné, súkromné. Liturgické, neliturgické. Ďakovanie, prosba, chvála, odprosenie

14. Čo je Biblia? Kniha kníh, Božie slovo cez ktoré sa Boh prihovára ľudstvu v opisoch dejín, múdrosti a prorockých videní

15. Kto Bibliu napísal? Ľudia vedení Duchom Svätým. Biblia má asi 40 pisateľov a autorom je Boh.

16. Vymenuj aspoň 3 významné postavy Starého zákona a povedz ich životopis: Abrahám, Jozef, Mojžiš, Jozue, Eliáš, Dávid ...

17. Vymenuj aspoň tri zázraky, ktoré urobil Ježiš a popíš, Čo robil Ježiš a čo tí uzdravení: Uzdravenie slepého pri Jerichu, Vzkriesenie Jairovej dcéry, nasýtenie zástupov piatimi chlebmi, premenenie vody na víno, utíšenie búrky na mori.

18. Povedz 6 hlavných právd našej viery: Boh je len jeden, v Bohu sú tri Božské osoby:Otec, Syn a Duch Svätý, Syn Boží sa stal človekom, aby nás vykúpil, Boh je spravodlivý sudca, ktorý dobrých odmeňuje a zlých trestá, duša človeka je nesmrteľná a milosť Božia je pre spásu (pre nebo) potrebná.

19. Povedz, čo je sviatosť birmovania. Je rozhojnením milostí krstu. Človek vďaka birmovke má schopnosti nielen poznať a vlastniť božie dary, ale ich aj dávať druhým svojimi slovami, príkladom a vôľou.

20. Ako sa volá náš diecézny biskup a pápež? Tomáš a pápež je František