Materiály a témy stretnutí v druhom roku prípravy 2019/20

1.KTO SOM?

(pochopiť, kto som , svoju identitu, ako človeka, ako muža, či ženy a ako Božieho dieťaťa s mnohými možnosťami v oblasti nielen telesnej a duševnej, ale aj duchovnej, 4 kardinálne čnosti, danosti a schopnosti.)

2. VIERA 

(pochopiť prečo viera kresťanov nie je proti rozumu, práve, že ho podporuje, čo vedie aj ľudí dneška k premýšľaniu o Bohu a iných dimenziách, a prečo je vo viere dôležitejšie odpovedať na otázku komu verím, ako v čo verím? Verím, 6 hlavných právd)

3. BIBLIA 

(autor, pisatelia, pramene - na rozdiel od koránu Boh len inšpiruje rešpektujúc slobodu a schopnosti svojich vyvolených, pochopenie Biblie len v rámci tradície, ako ochrana pred subjektivizmom kazateľov.)

4. KTO JE A AKÝ JE PRAVÝ BOH A KTO JE JEŽIŠ? 

(vysvetliť si falošné predstavy o Bohu a ponúknuť pohľad Ježiša na Boha, Ježiša, ktorý jediný videl Boha a tak o ňom vie najviac. Viac a presnejšie o Bohu nemôže povedať ani Mojžiš, ani nijaký rabín, či iní zakladatelia rôznych siekt a náboženstiev vrátane Mohameda, falošného proroka.)

5. MODLITBA 

(Otče náš ako vzor každej modlitby v postoji i obsahu, modlitba ruženca)

6. PREČO CIRKEV? 

(pochopiť potrebu spoločenstva vo viere, svedectva, hierarchie, postupnosti, neomylnosti, či poklad milosti a pravdy, 5 cirkevných)

7. DESATORO A JEHO NAPLNENIE LÁSKOU 

(pochopiť, že desatoro je súborom základných pravidiel medzi Bohom a človekom a medzi človekom a človekom, podobne ako etiketa, či pravidlá cestnej premávky, ktoré majú pomôcť zjednotiť základné postoje jedinečných a rôznorodých ľudí, aby nedochádzalo k zbytočným konfliktom, zrážkam a škodám.)

8. MÁRIA A ÚCTA K SVATÝM 

( sme jedna cirkev a sú to naši priatelia, výber birmovného patróna podľa birmovného mena)

9. SVIATOSTI 

(vrchol komunikácie a spolupráce s Ježišom)

10. NEBO, OČISTEC A PEKLO 

(stav, ku ktorému sa odsúdi človek sám, svojim životom a posledným rozhodnutím, pochopenie Boh ako milosrdenstvo, Boh ako spravodlivosť.)

 

 

Čo musí normálny birmovanec vedieť!

Isto tieto veci sa nevyžadujú od tých, ktorí majú diagnostikovanú akúkoľvek mentálnu, či sociálnu poruchu, pre ktorú nie sú schopní si to zapamätať.

1. Vyznanie viery: Verím v Boha

2. Základné modlitby cirkvi: Otče náš, Zdravas a Sláva

3. Kto som? Moja identita. Som bytosť s mnohými danosťami prirodezenými aj nadprirodzenými. No hlavne som bytosť schopná žiť v spoločenstve s Bohom, som chcený Bohom skôr ako bol svet, stvorený na Boží obraz, človek možností, ktorý sa môže stať múdrym, spravodlivým, miernym a statočným, alebo hlúpym, nespravodlivým, nemiernym a zbabelým. Podľa toho, komu dovolím poradiť mi, či Bohu, alebo len ľuďom. 

4. Aké skutočnosti privádzajú ľudí k premýšľaniu o Bohu a večnom živote? A vysvetli. Smrť, nespravodlivosť, dokonalosť sveta a vesmíru, láska

5. Vymenuj 7 hlavných hriechov: pýcha, lakomstvo, smilstvo, obžerstvo, hnev, lenivosť, závisť

6. Vymenuj desať Božích prikázaní

7. Čo je cirkev?: Ozdravovňa, lekáreň. Ježiš tých, ktorí chcú byť uzdravení z hriechov dokiaľ príde v sláve privádza do cirkvi, ako samaritán toho ktorého ozbíjali zbojníci priviedol do hostinca a zveril ho hostinskému.

8. Aká je Cirkev? Jedna, svätá, katolícka. Slovo katolícka znamená to, že v cirkvi katolíckej možno nájsť všetko to čo majú aj iné cirkvi a zároveň aj to, čo iným chýba. Katolíckej cirkvi nechýba nič, čo možno nájsť v iných cirkvách, čo do podstaty učenia.

9. Čo je hriech? Je vedomé a dobrovoľné prestúpenie (nedodržanie) prikázaní (Božích i cirkevných, lebo Ježiš dal cirkvi zákonodarnú moc, čo zviažeš na zemi bude zviazané aj v nebi...)

10. Aký postoj zaujať voči hriechu? Priznať si ho, ľutovať a napraviť

11. Vymenuj 7 sviatostí: krst, birmovanie, eucharistia, spoveď, pomazanie chorých, manželstvo, kňazstvo

12. Čo je modlitba: rozhovor s Bohom. Vzorom každej modlitby je Otče náš ... Je vzorom v postojoch a obsahu. Postoj každej modlitby by mal byť postoj dieťaťa k otcovi a postoj človeka, ktorý stojí pred Bohom aj so svojimi bratmi a sestrami, teda nie len sám. No a v obsahu nikdy nesmie chýbať obdiv Boha a chvála, prosba, alebo žiadosť, poďakovanie a odprosenie.

13. Aké spôsoby modlitieb poznáš? Spoločné, súkromné. Liturgické, neliturgické. Ďakovanie, prosba, chvála, odprosenie

14. Čo je Biblia? Kniha kníh, Božie slovo cez ktoré sa Boh prihovára ľudstvu v opisoch dejín, múdrosti a prorockých videní

15. Kto Bibliu napísal? Ľudia vedení Duchom Svätým. Biblia má asi 40 pisateľov a autorom je Boh.

16. Vymenuj aspoň 3 významné postavy Starého zákona a povedz ich životopis: Abrahám, Jozef, Mojžiš, Jozue, Eliáš, Dávid ...

17. Vymenuj aspoň tri zázraky, ktoré urobil Ježiš a popíš, Čo robil Ježiš a čo tí uzdravení: Uzdravenie slepého pri Jerichu, Vzkriesenie Jairovej dcéry, nasýtenie zástupov piatimi chlebmi, premenenie vody na víno, utíšenie búrky na mori.

18. Povedz 6 hlavných právd našej viery: Boh je len jeden, v Bohu sú tri Božské osoby:Otec, Syn a Duch Svätý, Syn Boží sa stal človekom, aby nás vykúpil, Boh je spravodlivý sudca, ktorý dobrých odmeňuje a zlých trestá, duša človeka je nesmrteľná a milosť Božia je pre spásu (pre nebo) potrebná.

19. Povedz, čo je sviatosť birmovania. Je rozhojnením milostí krstu. Človek vďaka birmovke má schopnosti nielen poznať a vlastniť božie dary, ale ich aj dávať druhým svojimi slovami, príkladom a vôľou.

20. Ako sa volá náš diecézny biskup a pápež? Tomáš a pápež je František