SLÁVNOSŤ BIRMOVANIA 2020

PODMIENKY ZOSTÁVAJÚ NEZMENENÉ:
 
- VEK: Každý, kto v roku 2020 dosiahne vek minimálne 13 rokov
- AKTIVITY: Každý birmovanec raz za mesiac na sv. spoveď, v nedeľe a prikázané sviatky na sv. omši, Na birmovaneckej sv. omši a adorácii vždy druhý piatok v mesiaci a na katechézach v škole a v druhom roku na fare.